top of page

პაციენტთა სკოლა

18 სექტემბერს ჰეპა პლიუსის სერვის-ცენტრში ჩატარდა პაციენტთა სკოლა თემაზე: ჰეპატიტები

ასილიტატორი: კლინიკა "ნეოლაბის" ჰეპატოლოგი მაია ქაჯაია


bottom of page