top of page

პაციენტთა სკოლა თემაზე: ჰეპატიტები

31 ოქტომბერს ჰეპა პლიუსის სერვის ცენტრში ჩატარდა პაციენტთა სკოლა თემაზე: ჰეპატიტები ფასილიტატორი: მაია ქაჯაია


bottom of page